AKTUALNOŚCI

Warsztaty profilaktyczne – bezpieczni w sieci

W październiku w Szkole Podstawowej w Mogielnicy przeprowadzono cykl zajęć i warsztatów profilaktycznych, w których wzięli udział uczniowie z klas: III, IV, V i VI. Warsztaty zostały przeprowadzone przez profilaktyków z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF s.c. w ramach projektu pt. „Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci”. Tematyka zajęć dotyczyła profilaktyki ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień behawioralnych, a w tym od komputera, Internetu, telefonu, hazardu, itp.

Realizacja warsztatów miała na celu:
– podniesienie świadomości na temat zagrożeń płynących z nowych mediów (Internetu, telefonu, itp.),
– podniesienie świadomości na temat bezpiecznych metod korzystania z nowych mediów,
– przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy,
– przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych, Internetu i hazardu w sieci,
– kształtowanie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku i tzw. nowych mediów,
– podniesienie świadomości o metodach postępowania w przypadku napotkania zagrożeń w świecie wirtualnym,
– kreowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez uzależnień.

Metody:
– metoda zadaniowa,
– miniwykład,
– pogadanka,
– metody aktywizujące,
– techniki projekcyjne,
– metody ewaluacyjne.

W ramach zajęć warsztatowych poruszone zostały następujące tematy:
– Diagnoza zachowań ryzykownych wśród uczniów.
– Praca w zakresie korzyści i strat wynikających z korzystania z komputera, Internetu oraz grania w gry komputerowe.
– Powody i motywacja korzystania z mediów przez młodzież.
– Mechanizmy uzależnienia od komputera, Internetu, gier i hazardu w sieci.
– Analiza najbardziej popularnych gier komputerowych.
– Zjawisko cyberprzemocy.
– Zasady bezpiecznego poruszania się w sieci i korzystania z komputera.
– Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Tematyka zajęć została dostosowana do wieku, potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Dotyczyła ona sposobów, które pomogą uczniom uniknąć zagrożeń płynących z sieci, stawania się ofiarą oraz sprawcą cyberprzemocy. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z nowych mediów. Zachęcani zostali oni również do korzystania z pomocy kompetentnych osób w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów czy niepokojących sytuacji mających miejsce w cyberprzestrzeni. Szczególny nacisk podczas zajęć został położony na tematykę dotyczącą przeciwdziałania cyberprzemocy, która coraz bardziej rozpowszechnia się wśród młodzieży, którzy niemal każdego dnia spotykają się z jej przejawami w sieci jako ofiary, świadkowie bądź sprawcy tej formy przemocy. Uczniowie zostali zapoznani także z prawnymi konsekwencjami swoich zachowań w świecie wirtualnym. Uczniowie mieli okazję przećwiczenia różnych sytuacji, jakie mogą wydarzyć się w świecie wirtualnym oraz sposobów unikania oraz radzenia sobie w przypadku zetknięcia się z cyberprzemocą czy inną niepożądaną sytuacją. Podczas zajęć wspólnie z uczniami wypracowane zostały normy i zasady dotyczące ich bezpiecznego zachowania się w Internecie. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, a w tym m.in. z wykorzystaniem psychodramy, metod projekcyjnych w oparciu o założenia grywalizacji.

img_0118img_0119

Powiązane wpisy