Archiwum szkoły

RODO

RODO

 

Szanowni Państwo!

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawnym, które w sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW UCZNIÓW O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MOGIELNICY

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mogielnicy jest: Dyrektor – Łukasz Bubicz , tel. 17 871 53 60, e-mail : sp.mogielnica@boguchwala.pl

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy jest Pan Tomasz Mielech ; tel. 535 575 605

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy –  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres nauki.  Po zakończeniu nauki, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa. Brakowanie dokumentów będzie odbywać się w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w  Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Mogielnicy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Łukasz Bubicz

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Adw. Tomasz Mielech, e-mail: : iod@boguchwala.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami dotyczącymi RODO:

 

Powiązane wpisy