Archiwum szkoły

Program profilaktyki

Program profilaktyki
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

Program profilaktyki w pliku PDF – kliknij przycisk:

Program profilaktyki (PDF) 

Wstęp

Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. Program obejmuje wielostronne oddziaływania na ucznia tak, by mógł on wszechstronnie się rozwijać, świadomie dbać o swoje zdrowie, umieć się zachować w obliczu zagrożeń współczesnego świata, korzystać z doświadczenia i wsparcia dorosłych. Wspiera budowę poczucia bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw obywatelskich. Program obejmuje doskonalenie umiejętności współpracy i kształtowanie umiejętności brania odpowiedzialności za siebie i innych. W swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania.

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016:

 

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych  dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
Rok szkolny 2015/2016 jest ogłoszony „Rokiem Otwartej Szkoły”, czyli takiej która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza.
 

Podstawa prawna:

·        Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze

zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113);
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1286);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 298);
 • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Ustawa z 4 sierpnia 2015r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286);
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

 

Założenia programu:

1)      główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań,
2)      zadaniem Szkoły jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą powszechnie akceptowanym normom społecznym,
3)      profilaktyka zachowań, stała diagnoza zachowań uczniów będzie prowadzona na bieżąco w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w ramach odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, w tym w formie przedstawień i scenek z zakresu profilaktyki zachowań,
4)      profilaktyka w Szkole w kolejnych trzech latach będzie opierała się na następujących działaniach:
a)      wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także z uczniem zdolnym,
b)     wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań,   zajęcia wspomagające, w oparciu o rzeczywiste potrzeby uczniów,
c)      wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów),
d)     stwarzanie uczniom warunków do rozwijania własnych zainteresowań i zagospodarowanie wolnego czasu uczniów zajęciami pozalekcyjnymi,
e)      wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych;
5)   Szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami:
a)  placówki kulturalno-oświatowe (ośrodek kultury, biblioteka publiczna, kino, teatr, muzea i inne):
•         uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
•         udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym,
•         udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
b)  placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rzeszowie,
•         pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
•         pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,
•         udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
•         udział w spotkaniach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy specjalistów;

Cele programu:

1)      dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki,
2)      zapobieganie niebezpieczeństwom w szkole, w tym przemocy fizycznej i psychicznej,
3)      zwiększenie samoświadomości uczniów co do niebezpieczeństw i zagrożeń,
4)      systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów, w szczególności zachowań ryzykownych,
5)      wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw,
6)      zapobieganie i prowadzenie profilaktyki uzależnień,
7)      zapobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą,
8)      promowanie zdrowego trybu życia,
9)      promowanie zdrowej żywności,
10)  utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.

 

Cele szczegółowe:

1)     wypracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania,
2)     poznawanie zasad savoir-vivre’u w praktyce,
3)     zwracanie uwagi na kulturalne zachowania,
4)      systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów,
5)      promowanie szacunku do języka ojczystego,
6)      przeprowadzenie cyklu zajęć wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji,
7)      realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek,
8)      zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb,
9)      przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze,
10)  kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych,
11)  doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,
12)  budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości,
13)  zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia,
14)  rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji,
15)  kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
16)  wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży.

 

Metody i formy pracy:

1)      metody aktywizujące: drzewko decyzyjne, rybi szkielet, mapa mentalna, scenki dramowe, debaty, dyskusje, panele dyskusyjne, wykorzystanie literatury, filmów i spektakli profilaktycznych, plakaty, gry dydaktyczne, symulacje,
2)      praca w grupach, zespołach, parach, praca indywidualna, apele,
3)      wycieczki i wyjazdy tematyczne,
4)      prezentacje multimedialne.

 

 

Reakcja Szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, sytuacje
interwencyjne:

1)      interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje (policja, sąd rodzinny, kuratorzy),

2)      interwencja w środowisku szkolnym ucznia,

3)      interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę),

4)      pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

5)      terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

 

Program profilaktyki dla klas I-III

I. Zdrowie psychiczne

Zadania                                                   Sposoby realizacji                                                              Odpowiedzialni

 1. Integrowanie zespołu klasowego.
 1. a) gry i zabawy integracyjne, b) badania socjometryczne,
 2. c) organizowanie imprez klasowych,
 3. d) metody aktywizujące zabawy,

wychowawcy klas

 1. Uczymy się jak porozumiewać się ze sobą i w grupie.
 1. a) drama,
 2. b) zabawy edukacyjne, c) gry planszowe,
 3. d) ustalenie klasowego regulaminu,

wychowawcy klas

 1. Rozpoznawanie swoich zalet i wad.
 1. a) burza mózgów: jaki jestem? jaki chciałbym być?,
 2. b) przedstawianie faktów literackich obrazujących pożądane formy, zachowań,

wychowawcy klas

 1. Nazywamy swoje i cudze uczucia.
 1. c) drama (sposoby wyrażania uczuć), d) metoda niedokończonych zdań,
 2. e) terapia rysunkiem,
 3. f) pogadanki,

wychowawcy klas

 1. Planowanie dnia.
 1. a) metoda działalności praktycznej, b) pogadanka,
 2. c) działalność plastyczna,

wychowawcy klas, rodzice

 1. Mocne i słabe strony ucznia.
 1. a) praca metodami aktywizującymi,
 2. b) prezentacje osiągnięć edukacyjnych i artystycznych uczniów, c) współpraca z PP,
 3. d) zajęcia wspomagające,
 4. e) koła przedmiotowe i artystyczne,

wychowawcy, pracownicy PP, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań, organizatorzy konkursów

 1. Aktywnie uczestniczymy w życiu szkoły. a) udział i przygotowywanie programów na apele i akademie,

nauczyciele odpowiedzialni

za organizację imprez szkolnych i środowiskowych, wychowawcy

 1. Prawa dziecka.
 1. a) zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka,
 2. b) gazetki klasowe,

wychowawcy

 1. Prawa i obowiązki ucznia.
 1. a) zapoznanie z Regulaminem Szkoły, b) rozmowa, pogadanka,

wychowawcy, samorząd klasowy, samorząd szkolny

II.Zdrowy tryb życia

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni

 

 

1. Przestrzegamy zasad higieny osobistej.

a)      pogadanki,

b)       przeglądy czystości, c)        gazetki ścienne,

 

 

wychowawcy, higienistka szkolna

 1. Próchnica, jej przyczyny i skutki czyli o higienie jamy ustnej.
 1. a) pogadanki, b) inscenizacje,
 2. c) filmy edukacyjne,
 3. d) program „śnieżnobiały uśmiech”, e) prelekcje dla rodziców,

wychowawcy, higienistka, rodzice

 1. Jak dbać o czystość swojego otoczenia?
 1. a) dyżury szkolne,
 2. b) działalność praktyczna, c) akcja Sprzątanie świata,
 3. d) filmy edukacyjne,

dyżurni, opiekun samorządu, wychowawcy

 1. Miejsce pracy i wypoczynku ucznia.
 1. a) pogadanki,
 2. b) zajęcia edukacyjne,
 3. c) pedagogizacja rodziców,

wychowawcy, higienistka szkolna

 1. Zdrowo się odżywiamy.
 1. a) pogadanki,
 2. b) działalność praktyczna,

wychowawcy

 1. Piramida Żywności.
 1. a) mapa pojęć, b) pogadanka,
 2. c) tablice demonstracyjne,

higienistka szkolna

 1. Układamy zdrowy jadłospis. a) metoda działalności praktycznej,                                                                                           wychowawcy
 1. Kultura i estetyka spoŻywania posiłków.
 1. a) przygotowywanie prostych posiłków w szkole,
 2. b) pogadanki na temat kulturalnego zachowania się przy stole, ćwiczenia praktyczne,
 3. c) nakrywanie do stołu,

wychowawcy

 1. Promujemy zdrową Żywność.
 1. a) pogadanki,
 2. b) prelekcje dla rodziców, c) działalność plastyczna,

wychowawcy, higienistka szkolna, opiekun sklepiku

szkolnego, rodzice

 1. Wpływ ruchu na postawę i budowę ciała.
 1. a) zajęcia gimnastyki korekcyjnej, b) zajęcia ruchowe,
 2. c) zajęcia edukacyjne,

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego, kształcenia zintegrowanego

 1. Co mogę sam zrobić, aby być silnym i zdrowym?
 1. a) pogadanki, b) drama,
 2. c) ćwiczenia śródlekcyjne,
 3. d) gry i zabawy na świeżym powietrzu, e) wycieczki turystyczno-krajoznawcze, f)      rozgrywki międzyklasowe,
 4. g) pływalnia,

wychowawca, nauczyciel wychowania fizycznego

 1. Rola wypoczynku w Życiu człowieka.
 1. a) pogadanka,
 2. b) zajęcia edukacyjne,

wychowawca

 1. Na czym polega prawdziwy sport?
 1. a) udział w zawodach i rozgrywkach szkolnych – zasady fair play, b) pogadanki,
 2. c) omawianie treści tekstów literackich, dotyczących sportu,

nauczyciel wychowania fizycznego, zajęć ruchowych

wychowawca

 1. Ubieram się odpowiednio do pory roku.
 1. a) pogadanki,
 2. b) ćwiczenia dramowe,

wychowawcy

 1. Organizowanie konkursów o tematyce prozdrowotnej.
 1. a) konkurs plastyczny,

nauczyciel odpowiedzialny

za zorganizowanie  konkursu

III. Żyjemy bezpiecznie

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni

 

 

1.Wiemy jak zachować się podczas przerw.

a)      pogadanki,

b)    omawianie ilustracji,

c)      pełnienie dyżurów na korytarzach,

 

wychowawcy, nauczyciele dyżurujący

2.Znamy ważne telefony.                                                      a)     wykonanie planszy zawierającej numery ratunkowe,                                                                                           wychowawcy

3.Sposoby zachowań w sytuacjach zagrożeń.

 1. a) pogadanki,
 2. b) tablice demonstracyjne,

wychowawcy

4.Jak korzystać z urządzeń elektrycznych.

 1. a) omawianie instrukcji obsługi urządzeń,
 2. b) ćwiczenia praktyczne w obsłudze niektórych urządzeń, c) pedagogizacja rodziców Zagrożenia w domu”,

wychowawcy

5.Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 1. a) pogadanki,
 2. b) szkolenie uczniów,

wychowawca, higienistka,

instruktor PCK

6.Jesteśmy uŻytkownikami dróg i bezpiecznie się po nich poruszamy.

 1. a) poznawanie zasad poruszania się pieszych i rowerzystów b) po drogach,
 2. c) spotkanie z policjantem,

wychowawcy, policjant, nauczyciel informatyki

 1. d) praca z programami komputerowymi, e) makiety ruchu drogowego,
 2. f) konkurs plastyczny,
 3. g) ćwiczenia praktyczne w poruszaniu się po drogach,

6.Znaki drogowe, które znamy i których przestrzegamy.

 1. a) tablice i krzyżówki „Bezpiecznie na drodze”, b) działania praktyczne – wykonywanie znaków
 2. c) drogowych,

wychowawca

8.Jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji.

 1. a) pogadanki,
 2. b) ćwiczenia dramowe,
 3. c) ćwiczenia praktyczne,

wychowawca

IV.Profilaktyka przemocy

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni

 

 

 

 

1. Rozwiązujemy konflikty.

a)     gry i zabawy tematyczne, b)       pogadanki,

c)      drama,

d)    omawianie sposobów radzenia sobie z konfliktami przez e)            bohaterów literackich,

 

 

 

 

wychowawcy, samorząd klasowy,

 1. Miłość, przyjaźń, koleŻeństwo zamiast agresji.
 1. a) rozmowy, b) drama,
 2. c) inscenizacje improwizowane,
 3. d) zabawy tematyczne,

wychowawcy,

 1. Uwaga! Obcy!
 1. a) rozmowy,
 2. b) scenki rodzajowe,
 3. c) literatura dla dzieci (złe postacie i ich czyny), d) pedagogizacja rodziców,

wychowawcy, policjant, rodzice

V.Profilaktyka uzależnień

 

Zadania

 

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni

 

 

 

1. Dlaczego nie powinniśmy palić papierosów?

a)      pogadanki,

b)    działalność plastyczna,

c)      udział w apelach połączonych z prezentacją treści, d)    antynikotynowych,

 

wychowawcy, higienistka, nauczyciel odpowiedzialny za program apelu

 1. Dlaczego nie mogę sam przyjmować leków?
 1. a) pogadanki,
 2. b) spotkania z lekarzem lub pielęgniarką,

wychowawcy,

przedstawiciel służby zdrowia

3.Jak alkohol wpływa na Życie człowieka?

 1. a) pogadanki,
 2. b) udział w apelach o tematyce antyalkoholowej,
 3. c) udział w konkursie plastycznym przeciw używaniu alkoholu,

wychowawcy,

nauczyciel odpowiedzialny za apel szkolny

Program profilaktyki dla klas IV-VI

I. Zdrowie psychiczne

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Odpowiedzialni

 

 

1.Uświadamiać uczniom, Że istnieją możliwości wpływania na własne samopoczucie.

 

a)   Gry i zabawy integracyjne, zabawy tematyczne b)  Organizowanie imprez klasowych i szkolnych c)    Badania socjometryczne.

d)  Wycieczki, kino, teatr, wystawy.

 

nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie organizacji szkolnych, rodzice,

 

2.Wskazywać na umiejętności usuwania sytuacji źle oddziaływującej na nasz nastrój.

a)   Gry i zabawy integracyjne, zabawy tematyczne

b)   Symulacja różnych sytuacji i próby ich rozwiązania. c)             Współpraca z PPP.

 

 

nauczyciele, wychowawcy,

 

 

3.Uświadamiać uczniom możliwości wyrażania własnych uczuć i emocji.

a)    Pogadanki, dyskusja, drama, zabawy tematyczne.

b)   Symulacja różnych sytuacji i próby ich rozwiązania.

c)     Przedstawianie faktów literackich obrazujących pożądane formy zachowań. Udział nauczycieli w warsztatach, doskonalenie.

 

 

nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciel PPP,

 

 

 

 

4.Budować poczucie własnej wartości.

 

Określenie słabych i mocnych stron.

Zajęcia wyrównawcze. Koła zainteresowań. Koła przedmiotowe.

Konkursy przedmiotowe i artystyczne. Akademie, apele szkolne.

Metody aktywizujące w pracy z uczniami. Współpraca z PPP.

Pedagogizacja rodziców. Biblioteczka dla rodziców.

Prezentacje osiągnięć edukacyjnych i artystycznych uczniów.

 

 

nauczyciele prowadzący koła, odpowiedzialni za konkursy,

apele, akademie, pracownicy PPP, bibliotekarz

II.Zdrowy tryb Życia

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Odpowiedzialni

1.Kształtować nawyki higieniczne i uświadamiać wpływ wyglądu osobistego i czystości na samopoczucie człowieka.  

 

Przeglądy czystości. Prelekcje i pogadanki. Gazetki.

 

higienistka szkolna, wychowawcy, nauczyciel przyrody

2.Poszerzać wiedzę na temat higieny, środków i sposobów utrzymania czystości ze szczególnym uwzględnieniem higieny okresu dojrzewania  

Lekcje przyrody. Pogadanki. Filmy edukacyjne dla dziewcząt i chłopców. Pedagogizacja rodziców. Program „Czas przemian”.

 

higienistka szkolna, wychowawcy, nauczyciel przyrody,

 

3.Kształtować poczucie grupowej odpowiedzialności za utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu.

 

Dyżury klasowe, gazetki, pogadanki, udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Łowcy baterii”, „Butelko zwrotna”

 

higienistka szkolna wychowawcy, nauczyciel przyrody,

 

4.Wskazywać na związki między jakością pożywienia a zdrowiem człowieka.

 

Lekcje przyrody, pogadanki, gazetki

 

higienistka szkolna, nauczyciel przyrody, wychowawcy

 

5.Kształtować nawyki kulturalnego i estetycznego spożywania posiłków

 

Praktyczne ćwiczenia przygotowania i kulturalnego spożywania posiłków

 

nauczyciel przyrody i techniki

 

6.Kształtować umiejętność dbania o zdrowie fizyczne.

 

Zajęcia edukacyjne, pogadanki, imprezy środowiskowe, apele,

 

nauczyciel przyrody, wf, wychowawcy,

 

7.Wskazywać na znaczenie aktywności fizycznej na zdrowie ludzi.

 

Lekcje wf, zajęcia SKS, wycieczki, zawody sportowe, dzień sportu,

 

nauczyciel wf, wychowawcy,

 

8.Uświadamiać znaczenie wypoczynku i wskazywać sposoby wypoczywania.

 

Festyn rodzinny, dyskoteki, wycieczki rowerowe, wyjazdy na basen, zawody sportowe, organizowanie spotkań przy ognisku

 

wychowawcy, nauczyciel przyrody, wf,

III. Żyjemy bezpiecznie

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Odpowiedzialni

1.Rozszerzać wiadomości uczniów na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych, przerw śródlekcyjnych oraz

w domu rodzinnym.

   Zajęcia edukacyjne. Filmy edukacyjne Tablice informacyjne

z numerami alarmowymi i adresami instytucji niosących pomoc. Konkurs na najładniejsza ulotkę informacyjną dotyczącą numerów alarmowych.

 

 

nauczyciele, wychowawcy dyrektor i pracownicy szkoły,

 

2.Zapoznanie uczniów ze sposobami zachowania się w sytuacjach zagrożenia Życia i zdrowia.

   Realizacja programu „Pierwsza pomoc”. Szkolenie uczniów

i nauczycieli. Ćwiczenia praktyczne w obsłudze niektórych urządzeń elektrycznych.

nauczyciele i wychowawcy nauczyciel przyrody i wf przedstawiciel PCK,
 

3.Zapoznanie uczniów zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

   Spotkanie z policjantem. Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej. Ćwiczenia praktyczne na drodze, pogadanki, konkursy, programy komputerowe testy na kartę rowerową.  

nauczyciel techniki, wychowawcy, dyrektor,

 

IV. Profilaktyka przemocy

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Odpowiedzialni

 

 

 

1.Doskonalić umiejętności rozróżniania dobrych i złych postaw i zachowań.

 

Ukazywać wzorce postaw i zachowań godne naśladowania.

Stosowanie spójnego systemu kar i nagród. Galeria najlepszych.

Wdrażanie do samooceny i oceny postaw

Prezentowanie scenek.

wychowawcy

 

 

 

 

 

2.Doskonalić umiejętności rozwiązywania konfliktów.

   Drama

Burza mózgów.

Dyskusja.

Współpraca z rodzicami.

Współpraca z poradnia PPP

Współpraca z SU

Warsztaty dla nauczycieli.

wychowawcy, dyrektor,

 

 

3.Kształtować umiejętność asertywnych zachowań.

   Drama

Scenki.

Warsztaty dla nauczycieli.

wychowawcy, dyrektor,

 

 

4. Uczyć dbałości o kulturę słowa.

   Konkursy recytatorskie.

Konkurs Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze.

Ukazywanie pozytywnych wzorców.

wychowawcy, dyrektor,

 

 

5. Uczyć poszanowania dla własnego i cudzego mienia

   Pogadanki.

Ocena zeszytów przedmiotowych.

wychowawcy

 

V. Profilaktyka uzależnień

 

Zadania

 

Formy realizacji

 

Odpowiedzialni

 
 

1.Kształtować umiejętności świadomego dokonywania wyboru.

 

 

Pogadanki, konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne.

wychowawcy

 

 
 

 

2.Wskazywać destrukcyjny wpływ używek na zdrowie.

 

Pogadanki, spotkania z lekarzem, higienistką szkolną. Współpraca z poradnią uzależnień

Wychowawcy, higienistka szkolna

 

 
 

 

3.Kształtować umiejętność rozpoznawania powodów, dla których ludzie sięgają po środki uzależniające.

 

 

 

Pogadanki, konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne

wychowawcy

 

 
 

4.Wzmacniać przekonanie, Że Życie bez środków uzależniających jest bardziej wartościowe.

 

Apele połączone z prezentacją programów dotyczących profilaktyki uzależnień. Pogadanki, konkursy plastyczne, zajęcia edukacyjne.

wychowawcy

 

 

Ewaluacja programu:

*      ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów,
*      obserwacje,
*      wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami,
*      rozmowy wychowawcze,
*      opinie uczniów i rodziców,
*      analiza dokumentów Szkoły.

 

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads