AKTUALNOŚCI

Informacja – nabór na wolne stanowisko nauczycielskie (aktualizacja: wynik naboru)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mogielnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczycielskie:

Edukacja wczesnoszkolna – etat, 18/18

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki określone w art.9 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2016r. poz. 1379 ze zm.):

1. Posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje.
2. Przestrzega podstawowych zasad moralnych.
3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe:

Biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń multimedialnych, umiejętność obsługi e-dziennika „Vulcan”.

Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1. List motywacyjny.
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 – oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO).
3. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy.
5. Kwestionariusz osobowy.
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.
9. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
10. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa a art. 76 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, w okresie 3 lat przed nawiązanie stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela.
11. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, które uniemożliwiałyby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu.
12. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w formie pisemnej) należy złożyć w zaklejonej kopercie w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mogielnicy, Mogielnica 167, 36-040 Boguchwała do dnia 10 czerwca 2022r. do godziny 14:00 z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko nauczycielskie – edukacja wczesnoszkolna”

Informacja podana do ogólnej wiadomości 1 czerwca 2022 r. na stronie:
www.spmogielnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Boguchwale.

Termin konkursu zostanie podany na stronie: www.spmogielnica.pl

Aktualizacja – termin konkursu: 27 czerwiec – godzina 11.00

Aktualizacja: Osoba wyłoniona w drodze naboru – p. Magdalena Znamirowska

Powiązane wpisy