AKTUALNOŚCI

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS – CoV-2

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Od 1 września na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS – CoV – 2 na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa wskazane w Procedurach. Proszę o dokładne zapoznanie się z przepisami. Wychowawcy klas po rozpoczęciu roku szkolnego przekażą Państwu (Rodzicom/Opiekunom) niezbędne dokumenty (załączniki do procedur) do uzupełnienia zgodnie z wymogami.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Mogielnicy

na wypadek wystąpienia podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS – CoV-2

– obowiązują od 1 września 2020r.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 781),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1386),
 • wytyczne GIS, MZ, i MEN z dnia 15 maja 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r

 

OD 1 WRZEŚNIA 2020R. W SZKOLE FUNKCJONUJE TRADYCYJNE KSZTAŁCENIE – WARIANT A

 

 1. Wariant A – tradycyjne kształcenie

Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 1. Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć  i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie      i w szkole. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3,. Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas  i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

2. CEL PROCEDURY

 Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz dzieci przebywających w Szkole  Podstawowej im. Jana Pawła II  w Mogielnicy w trakcie pandemii choroby  COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS – CoV – 2.

 1. Zakres procedury:

1) Niniejsza procedura dotyczy zasad postępowania dyrektora szkoły, pracowników obsługi,  nauczycieli, dzieci oraz rodziców przebywających  na terenie placówki w trakcie trwania pandemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS – CoV – 2.

 1. Odpowiedzialność :

1)Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest Dyrektor Szkoły.

2)Pracownicy fakt zapoznania się z procedurą potwierdzają podpisem na załączonej liście. Treści procedur zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w korytarzu.

3)Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za higienę i bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 1. Ogólne zasady funkcjonowania  placówki:

1)Do budynku szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na terenie placówki. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym umówieniu się i za zgodą dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej osoby z zewnątrz są wpuszczane do budynku szkoły i bezpośrednio kierowane do sekretariatu szkoły – dotyczy osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk i w uzasadnionych przypadkach rękawiczki ochronne).

2)Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w całkowitej izolacji.

3)Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4)Do budynku szkoły mogą wchodzić jedynie Rodzice/Opiekunowie odprowadzający do szkoły dzieci z klasy I – w pierwszych dwóch tygodniach nauki szkolnej z zachowaniem zasad:

 • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

5)Rodzice/Opiekunowie uczniów z pozostałych klas odprowadzają dzieci pod drzwi wejściowe i sygnalizują ten fakt informując pracowników obsługi dzwonkiem zamontowanym na drzwiach wejściowych.

5)W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zasad zachowania się w przestrzeni publicznej

6)Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce, płyn do dezynfekcji oraz instrukcję – bezpieczna dezynfekcja rąk umieszcza się przy każdym wejściu.

7)Uczniowie dezynfekują ręce tuż po wejściu do szkoły lub po opuszczeniu szatni (płyn do dezynfekcji umieszcza się na korytarzy pomiędzy szatnią, a wejściem głównym do budynku). Szatnie w czasie przerw i lekcji są niedostępne (można z nich korzystać jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą pracownika szkoły)

8)Uczniowie na terenie szkoły przestrzegają ogólnych zasad higieny:

– częste mycie rąk wodą z mydłem ((szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza) – instrukcja mycia i dezynfekcji rąk dostępna jest we wszystkich toaletach i pracowniach lekcyjnych, w których funkcjonują umywalki.

– ochrona podczas kichania, kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9)Gabinet higienistki szkolnej na czas trwania epidemii zostaje przekształcony  w Izolatorium dla osób  z objawami chorobowymi, w której znajdują się indywidualne środki ochrony osobistej oraz listy z numerami telefonów alarmowych.

10)Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności gorączkę, kaszel, podwyższoną temperaturę), odizolowuje się je w Izolatorium i niezwłocznie – telefonicznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły, informując o powodach.

11)W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

12)Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

13)Termometr jest dezynfekowany po użyciu w danej grupie uczniów. Pomiaru temperatury dokonuje pracownik szkoły.

14)Podczas pobytu w szkole jedna grupa uczniów w miarę możliwości przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali.

15)Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać  lub zdezynfekować zostają z niej usunięte.

16)Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

17)W miarę możliwości do grupy przydzieleni są ci sami opiekunowie (dotyczy klas I – III).

18)W celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się uczniów w jednym miejscu na korytarzu szkolnym, nauczyciele klas I-III mogą organizować przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do ich potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

19)W razie sprzyjających warunków pogodowych uczniowie w czasie przerw przebywają na świeżym powietrzu na terenie dziedzińca szkoły.

20)Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni szkoły – min. 1,5 m.

21)Personel pomocniczy oraz pracownicy administracji powinni ograniczyć kontakty  z uczniami oraz nauczycielami.

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZACHOWANIA HIGIENY W TRAKCIE POBYTU DZIECKA W SZKOLE

1)Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły ma obowiązek: mieć zasłonięte usta i no a przy ewentualnym wejściu do szkoły (za zgodą dyrektora szkoły bądź upoważnionego pracownika), zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją i środkiem znajdującym się na korytarzu szkolnym i przy wejściu do szkoły.

2) Do budynku szkoły mogą wchodzić jedynie Rodzice/Opiekunowie odprowadzający do szkoły dzieci z klasy I – w pierwszych dwóch tygodniach nauki szkolnej z zachowaniem zasad jak powyżej oraz po uzgodnieniu z Wychowawcą klasy szczegółów poruszania się w przestrzeni szkoły.

3)Rodzice/Opiekunowie uczniów z pozostałych klas odprowadzają dzieci pod drzwi wejściowe i sygnalizują ten fakt informując pracowników obsługi dzwonkiem zamontowanym na drzwiach wejściowych (podobnie postępujemy przy odbiorze dziecka)

4)Uczeń nie przynosi do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach dzieci nie udostępniają swoich zabawek innym, natomiast rodzic/opiekun zobowiązany jest do regularnego czyszczenia (prania lub dezynfekcji) tej zabawki czy rzeczy.

5)Po przyjściu do szkoły przed wejściem do klasy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji lub dokładnego umycia rąk zgodnie z instrukcją.

6)Na terenie szkoły wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, biblioteka w czasie przerw – noszenie maseczki lub przyłbicy przez dzieci i pracowników szkoły) – w przypadku jeśli nie ma możliwości zapewnienia obowiązującego dystansu społecznego.

7)Zakrywanie ust i nosa obowiązuje do momentu zajęcia miejsca:

 • w sali lekcyjnej,
 • w jadalni,
 • w czasie udziału w lekcji wychowania fizycznego
 • na podwórku szkolnym, placu zabaw i boisku

8)Sale lekcyjne oraz korytarze wietrzy się co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

9)Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie dziedzińca szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Używany sprzęt należy regularnie czyścić z użyciem detergentu lub dezynfekować. Po powrocie do szkoły należy dokładnie umyć ręce.

10)Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

11)W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga umyte detergentem lub zdezynfekowane zostaną po każdym dniu zajęć .

12)W przypadkach pilnej konieczności odbioru dziecka ze szkoły Rodzic/Opiekun uprzedza wcześniej o tym fakcie sekretariat szkoły (178715360) wychowawcę dziecka, dyrektora szkoły lub używa w tym celu dzwonka powiadamiającego o tym fakcie obsługę szkoły – zamontowanego przy drzwiach wejściowych.

4. PROCEDURY SANITARNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1)Zaleca się w pierwszej kolejności korzystanie z dostępnych zasobów on – line oraz preferowanie udostępniania zbiorów w trybie wypożyczenia na zewnątrz.

2)W bibliotece obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa. W bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie dwóch uczniów.

3)W bibliotece umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk dla osób korzystających  z biblioteki.

4)Korzystanie z biblioteki uczniów klas I – III koordynuje dodatkowo wychowawca klasy.

5)Pracownicy są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. W tym celu pracownicy przeprowadzają dezynfekcję powierzchni dotykowych : klawiatura, myszka, klamki, włączniki świateł czy biurka.

6)Zwrot wypożyczonych  książek w bibliotece odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoba oddająca książki do biblioteki jest zobowiązana zapakować je w worek foliowy, na którym naklei kartkę z imieniem i nazwiskiem, wypisanymi tytułami oraz datą zwrotu. Zwrot książek odbywał się będzie bezdotykowo poprzez pozostawienie ich w miejscu wskazanym każdorazowo przez nauczyciela – bibliotekarza. Książki zwrócone przez użytkowników biblioteki podlegają kwarantannie przez okres dwóch dni od daty zwrotu. Przechowywane będą w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.

5. PROCEDURY SANITARNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1)Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

2)Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci do świetlicy szkolnej postępują tak samo jak powyżej w procedurze nr IV tj. odprowadzają dzieci pod drzwi wejściowe i sygnalizują ten fakt informując pracowników obsługi dzwonkiem zamontowanym na drzwiach wejściowych (podobnie postępujemy przy odbiorze dziecka)

3) Odprowadzając dzieci do świetlicy szkolnej (również przy odbiorze) do budynku szkoły mogą wchodzić jedynie Rodzice/Opiekunowie odprowadzający do szkoły dzieci z klasy I – w pierwszych dwóch tygodniach nauki szkolnej z zachowaniem zasad:

 • jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

4)W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun ucznia klasy I w uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora placówki, może przebywać przez pierwsze dwa tygodnie na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

5)W celu zachowania odpowiedniego dystansu opieka świetlicowa organizowana jest przede wszystkim w sali informatycznej, na placu zabaw, na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, a jeśli nie ma takowej możliwości w pracowni świetlicowej na parterze organizując tak opiekę, aby zachować odpowiedni dystans pomiędzy dziećmi.

6. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

1)Nauczyciel/wychowawca wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

2)Wychowawca/Nauczyciel usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub  zdezynfekować, przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, które wykorzystuje do zabaw po każdym użyciu oddaje do dezynfekcji.

3)Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i w razie potrzeby.

4)Zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

7. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1)Rodzic zapoznaje się z obowiązującymi w placówce procedurami.

2)Zgłasza pisemnie wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

3)Zaopatruje obowiązkowo swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczka lub przyłbica).

4)Przyprowadza/posyła do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

5)Nie posyła dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – wówczas wszyscy muszą  pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych  i lekarza.

6)Wyjaśnia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

7)Regularnie przypomina dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśla, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

8)Zwraca  uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

9) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do „bycia pod telefonem” na wypadek konieczności kontaktu z pracownikami szkoły – w ramach szybkiej komunikacji.

10)Zobowiązuje się do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły w razie manifestowania, przejawiania przez dziecko niepokojących objawów choroby sygnalizujących podejrzenie choroby.

11)Rodzic wyraża na piśmie zgodę na ewentualne mierzenie temperatury.

8. GASTRONOMIA

1)Posiłki w postaci obiadu dostarczane są do jadalni w formie cateringu przez  pracowników Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała.

2)Posiłki wydawane są z podziałem na dwie grupy.

3)Po każdej grupie przeprowadzane jest czyszczenie stolików i krzesełek oraz wietrzone jest pomieszczenie stołówki. Po zakończeniu wydawania posiłków w danym dniu lub w razie potrzeby przeprowadzana jest dezynfekcja według zaleceń producenta środka dezynfekującego.

4)Naczynia, w których podawane są posiłki podlegają każdorazowo wyparzeniu.

5)Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi  ani z wychowawcami/nauczycielami

9. HIGIENIA, CZYSZCZENIE, DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ   I POWIERZCHNI

1)Każda osoba dorosła wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk  i stosowania środków ochrony osobistej  zgodnie z niniejszą procedurą.

2)Po przyjściu dziecka do szkoły,  przed wejściem na salę należy zadbać o dokładne umycie przez nie rąk zgodnie z instrukcją.

3)W  placówce prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych: – dezynfekcja ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek – co najmniej dwa razy dziennie lub  w razie potrzeby – dezynfekcja powierzchni płaskich w salach, klawiatury, włączników –  po zakończeniu zajęć oraz w razie potrzeby.

4)Dezynfekcja jest przeprowadzana  z przestrzeganiem ściśle zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

5)Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenie  przez min 15 min. lub według zaleceń producenta środka dezynfekującego.

6)W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

7)Na drzwiach wejściowych do wszystkich klasopracowni znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego zakładania maseczki oraz plakat z 10 najważniejszymi zasadami postępowania dla uczniów.

8)Pracownik obsługi czuwa nad uzupełnianiem płynów dezynfekujących i mydła.

9)Środki do dezynfekcji znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym zamkniętym i są  dostępne wyłącznie dla osób odpowiedzialnych za ich użycie.

10)Dezynfekcja zabawek i przyborów odbywa podczas każdego dnia, w uzasadnionych przypadkach nawet kilkukrotnie.

11)Toalety są czyszczone/dezynfekowane na bieżąco oraz na zakończenie dnia (dezynfekcja jest odnotowywana w rejestrze dezynfekcji toalet.

12)Do przeprowadzania dezynfekcji szkoła dysponuje środami posiadającymi atest PZH.

10. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS – C0V-2 U UCZNIA

1)W Szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe tj.  gorączka, kaszel, duszność, katar. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (oraz przed wejściem do pomieszczenia).

2)W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, jest on niezwłocznie izolowany od grupy w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu.

3)Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub sekretariat szkoły.

4)Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia z placówki informując o powodach.

5)W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6)Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka, wychowawca, nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. Informowanie obejmuje:

– podanie informacji o charakterze sytuacji: czy zdiagnozowano objawy czy też uzyskano pewność,  że dana osoba jest zarażona wirusem SARS CoV-2;

– podanie informacji o dniu, w którym nastąpiło wykrycie zjawiska;

– podanie informacji o liczbie przypadków.

7)Zabronione jest podawanie jakichkolwiek innych informacji poza wymienionymi w pkt 6 w szczególności mogących w jakikolwiek sposób naprowadzić rozmówcę na tożsamość osoby, wobec której istnieje podejrzenie zarażeniem wirusem SARS – CoV-2 i wystąpienia podejrzenia choroby COVID-19 lub powzięto informację, że podejrzenie to jest potwierdzone. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu informowania rodziców dyrektor kontaktuje się z inspektorem ochrony danych.

8)Nauczyciel przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, sprzętów).

9)Uczeń w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego przez dyrektora szkoły innego pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną          i rękawiczki.

10)Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze Szkoły przy drzwiach wejściowych zewnętrznych do izolatki.

11)W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia sugerujących zakażenie koronawirusem SARS – CoV-2 lub podejrzenie wystąpienia objawów choroby COVID-19, Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych uczniów.

12)Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się w sekretariacie) wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

13)Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń z podejrzeniem zakażenia koronawirusem Sars – CoV-2 lub objawami choroby COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

14)Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

15)Dyrektor jest obowiązany do stosowania się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

16)Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

17)Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem SARS – CoV – 2.

18)Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

19)W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu koronawirusem SARS-CoV – 2 u osoby, która przebywała w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

20)W przypadku wystąpienia wątpliwości Dyrektor jest zobowiązany każdorazowo zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

11. PROCEDURA I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS – CoV-2 U PERSONELU SZKOLNEGO

1)Do pracy w szkole przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji  w warunkach domowych lub w izolacji.

2)Osoby powyżej 60 roku życia i pracownicy z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka do pracy są angażowane  z zastosowaniem rozwiązań minimalizujących ryzyko zakażenia.

3)Miejscem przeznaczonym do pełnienia funkcji izolatorium (dla osób z objawami chorobowymi) jest gabinet higienistki, przygotowany i wyposażony w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, fartuch z długim rękawem, ręcznik papierowy i płyn dezynfekujący). W izolatorium znajdują się  telefony numerów alarmowych.

4)Po skorzystaniu z izolatorium podlega on dezynfekcji.

5).Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów  nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie ze stacją  sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 z informacją, że mogą być zakażeni koronawirusem.

6)Pracownikom zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia dostępnych na stronie gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa.

7)W przypadku wystąpienia u pracownika, który przebywa na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem  zostaje  on niezwłocznie odsunięty od pracy. Udaje się do domu (jeśli to możliwe własnym środkiem transportu)  i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem rodzinnym.

8)Osoba z objawami chorobowymi umieszczona zostaje w izolatce – dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami i instrukcjami sanepidu.

9)Obszar, w którym poruszał się  i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami oraz poddane zostaną dezynfekcji gruntownej wszystkie powierzchnie.

10)Dodatkowe procedury będą stosowane według zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

11)W widocznym miejscu przy wejściu do szkoły umieszczone są potrzebne numery telefonów, w tym Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, służb medycznych.

12)Ustala się listę osób, które mogły mieć kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie  i stosuje się do wytycznych GIS.

13)W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z właściwą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

12. SPOSÓB PREZENTACJI NINIEJSZEJ PROCEDURY

1)Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

2)Zapoznanie rodziców/prawnych opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem zdalnej komunikacji lub na piśmie.

3)Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

4)Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

13. TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W OPRACOWANYCH PROCEDURACH

1)Z uwagi na wytyczne organów państwowych dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemiologicznej Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo zmian w Procedurach postępowania. O wszelkich zmianach Dyrekcja szkoły będzie informować na bieżąco. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą jednak być sprzeczne z prawem.

Procedury wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie rodzica/opiekuna,

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka,

Załącznik Nr 3 – Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Z uwagi na wytyczne organów państwowych dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemiologicznej Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo zmian w Procedurach. O wszelkich zmianach Dyrekcja szkoły będzie informować na bieżąco.

Z poważaniem,

Łukasz Bubicz – Dyrektor szkoły

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TEMAT: ZAPOBIEGANIE CHOROBIE COVID-19

 1. Kogo dotyczy informacja: wychowankowie, uczniowie, rodzice, pracownicy oraz osoby trzecie odwiedzające Szkołę.
 2. Kto wykorzystuje dane: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mogielnicy
 3. Kontakt: 36-040 Boguchwała, Mogielnica 167, tel. 17 8715360, email: sp.mogielnica@boguchwala.pl
 4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@boguchwala.pl
 5. Cel wykorzystania: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki – przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się choroby COVID-19 poprzez zbieranie informacji o czynnikach ryzyka oraz objawach chorobowych.
 6. Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w zw. z art. 68. pkt. 6) i 12) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 7. Kto może otrzymać dane: Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – na podstawie decyzji administracyjnej.
 8. Okres przechowywania: dane są przechowywane wyłącznie w okresie obowiązywania zarządzenia w sprawie stosowania procedur zapobiegających chorobie COVID-19 – nie dłużej jednak niż obowiązuje stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii lub stan klęski żywiołowej wprowadzony w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Po tym okresie zostaną usunięte.
 9. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Czy muszę podać dane: tak – poddanie się reżimowi epidemiologicznemu jest warunkiem wejścia na teren obiektu oraz skorzystania przez dziecko z usług edukacyjnych w formie stacjonarnej.
 11. Konsekwencje odmowy: brak możliwości korzystania z usług edukacyjnych w formie stacjonarnej – konieczność kontynuowania nauki w sposób zdalny.
 12. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.

.…………………….……………………..

   Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego

Powiązane wpisy