Dla rodzica

Fakultet z Wychowania fizycznego

Mogielnica, 1 września 2015r.

Harmonogram realizacji czwartej godziny z wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Mogielnicy
w roku szkolnym 2015/2016 w formie aktywności turystycznej

 

RODZAJ ZAJĘĆ TERMIN
Wycieczka turystyczno – krajoznawcza  Wrzesień
Rajd rowerowy  Październik
Basen – nauka i doskonalenie pływania  Listopad
Wycieczka – nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach Grudzień
Wycieczka – nauka i doskonalenie jazdy na nartach  Styczeń
Wycieczka – nauka i doskonalenia jazdy na łyżwach Luty
Rajd pieszy  Marzec
Wycieczka turystyczno – krajoznawcza  Kwiecień
Rajd rowerowy  Maj
Rozgrywki i zawody sportowe w terenie  Czerwiec
REGULAMIN OBOWIĄZKOWEJ CZWARTEJ GODZINY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
REALIZOWANEJ W FORMIE AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ

 

Każdy uczeń kl.4-6 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy zobowiązany jest do realizowania jednej obowiązkowej godziny wychowana fizycznego w tygodniu w formie aktywności turystycznej. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, niektóre z nich mogą odbywać się w sobotę.

Czas realizacji zajęć:

Ustala się roczny wstępny harmonogram planowanych zajęć. Zastrzega się, że w trakcie roku szkolnego może on ulec zmianie.

Liczebność grup:

Czwarta godzina wychowania fizycznego realizowana  jest w oddziałach międzyklasowych, składających się ze wszystkich uczniów kl. 4-6.

Sposób podziału na grupy:

Klasa 4- prowadzący Pan Mariusz Miąsik

Klasa 5 – prowadzący: Pan Mariusz Miąsik

Klasa 6. – prowadzący Pan Łukasz Bubicz

 Miejsce odbywania zajęć:

Zajęcia odbywają się w miejscach wymienionych w rocznym wstępnym harmonogramie planowych zajęć.

Czas trwania zajęć:

Na każda klasę przypada 1 godzina tygodniowo zajęć fakultatywnych. Godziny te mogą być łączone: tzn.: 2 godz. co dwa tygodnie, bądź 4 godz. – raz w miesiącu.

 Termin odbywania zajęć:

Zajęcia mogą być realizowane w każdym dniu tygodnia, za wyjątkiem niedzieli.

 Ocenianie:

Zaangażowanie ucznia podczas zajęć realizowanych w formie aktywności turystycznej będzie miało wpływ na ocenę końcową z wychowania fizycznego.

Zwolnienie z zajęć:

Uczeń czynnie uprawiający sport, może być zwolniony całkowicie z udziału w realizacji czwartej godziny z wychowania fizycznego w formie aktywności turystycznej na podstawie zaświadczenia o tygodniowym wymiarze godzin treningowych i osiągnięciach sportowych wystawionego przez instytucję, w której uczeń uczęszcza na zajęcia dodatkowe. Decyzję o zwolnieniu i sposobie oceniania ucznia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego.

Jest możliwość zwolnienia ucznia z uczestnictwa w poszczególnych zajęciach bądź usprawiedliwienie nieobecności na tych zajęciach poprzez pisemne zwolnienie lub usprawiedliwienie rodzica.

 

Regulamin zgodny jest z podstawą prawną:

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

 

                                                                                                                                                                                Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Mogielnicy

Łukasz Bubicz

Powiązane wpisy