Archiwum szkoły

Program wychowawczy

Program wychowawczy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

Pobierz Program wychowawczy w pliku PDF:
SP Mogielnica – program wychowawczy

Spis treści

 1. Podstawa prawna programu wychowawczego szkoły
 2. Wstęp
 3. Misja szkoły
 4. Wizja absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Mogielnicy
 5. Ogólne cele wychowawcze szkoły
 6. Cele szczegółowe
 7. Formy realizacji celów
 8. Zasady współpracy wychowawczej szkoły z rodzicami
 9. Zwyczaje i obyczaje szkolne
 10. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela
 11. Ewaluacja programu

 

 1. Podstawa prawna pracy wychowawczej

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.);
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz. 526);
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.);
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977);
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1286);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 124);
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 298);
 • Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113);
 • Ustawa z 4 sierpnia 2015r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1286);
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016;
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy .

 

 

 1. Wstęp

Szkolny Program Wychowawczy realizowany w Szkole im. Jana Pawła II w Mogielnicy opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Treści Szkolnego Programu Wychowawczego są spójne ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem Profilaktyki. Istotą działań wychowawczych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej.

III. Misja szkoły

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych oraz troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Nadrzędnym celem misji szkoły jest kierowanie się w wychowaniu młodzieży wartościami głoszonymi przez patrona szkoły zawartymi w homilii do młodzieży wygłoszonej w Poznaniu 3 czerwca 1997r., który nauczał, iż chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – ażeby poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”.

 

 

 1. Wizja absolwenta

Szkoły Podstawowej w Mogielnicy

 

 

Pragniemy, aby absolwenci naszej szkoły:

 

 1. pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwijali swoje pasje i zainteresowania;

 

 1. mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia nie tylko pojedynczych ludzi ale i dla całego społeczeństwa;

 

 1. umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy innych ludzi, byli zaradni i odpowiedzialni;

 

 1. byli aktywni i twórczy – potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie szanując innych, którzy mają odmienne poglądy;

 

 1. odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji, wolności;

 

 1. potrafili i chcieli podejmować wybory sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia;

 

 1. znali i szanowali historię, kulturę i tradycję regionu i kraju;

 

 1. potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umieli oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media;

 

 1. byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę i piękno natury oraz postrzegali świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii;

 

 1. mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze;

 

 1. potrafili prawidłowo funkcjonować w zespole rówieśniczym.

 

 

 1. Ogólne cele wychowawcze

 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia

i witalności;

 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego
  i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców
  i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów;
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;
 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej oraz zaangażowania w działalność podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”;
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach;
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów;
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji;
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów
  i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych
i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom
  i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych
  z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych;
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze cele pracy wychowawczej to:

 

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej
  i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania
  w społeczeństwie,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły
  i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci, troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców,

 • rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci,
 • edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

 

 

 

 1. Cele szczegółowe

 

 1. Nasza miejscowość w Polsce i Europie

 

Uczeń:

 

 • zna przeszłość historyczną miejscowości, regionu, dostrzega wkład i związek wydarzeń lokalnych z dziejami ojczystymi i europejskimi,
 • zna obrzędy, tradycje i zwyczaje rodzinne, regionalne,
 • potrafi określić cechy folkloru (strój, budownictwo, przykłady wyrażeń gwarowych),
 • zna twórców kultury regionalnej i ich dzieła,
 • potrafi wskazać przykłady zabytków z różnych epok w regionie,
 • potrafi odszukać obiekty zabytkowe w miejscowości,
 • zna znaczenie zabytków regionalnych dla kultury ogólnopolskiej i europejskiej,
 • zna i nazywa lokalne symbole (gminy, województwa),
 • potrafi wyróżnić polskie symbole narodowe spośród symboli innych państw europejskich,
 • rozróżnia pojęcie mała i duża ojczyzna,
 • zna lokalnych bohaterów i potrafi ocenić ich wkład w historię ojczystą i europejską,
 • zna lokalne miejsca pamięci narodowej,
 • zna hymn szkolny, pieśni religijno-patriotyczne regionu oraz hymn państwowy, wyróżnia hymn Unii Europejskiej,
 • zna położenie geograficzne miejscowości i regionu,
 • nazywa i potrafi wskazać na mapie sąsiadów miejscowości, województwa, Polski,
 • zna i charakteryzuje walory krajobrazowo – przyrodnicze miejscowości i regionu na tle innych regionów Polski i Europy,
 • zna znaczenie regionu dla gospodarki polskiej i europejskiej,
 • zna wartości uniwersalne (dobro, piękno, sprawiedliwość, tolerancja) i stosuje je w praktyce,
 • zna podstawowe prawa dziecka i człowieka oraz nazwy instytucji powołanych do ich ochrony,
 • zna wzorce moralne XX w. polskie i europejskie,
 • poznaje języki obce,
 • potrafi dokonać samoidentyfikacji „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.

 

 1. Mój dom moja rodzina

 

Uczeń:

 

 • rozumie znaczenie rodziny w życiu każdego człowieka,
 • umie podjąć określone role w życiu rodziny,
 • zna sposoby prawidłowego komunikowania się w rodzinie,
 • umie rozwiązywać konflikty w rodzinie,
 • dostrzega i rozumie problemy ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych, jest gotowy do niesienia im pomocy.

 

 1. Żyję zdrowo i bezpiecznie

 

Uczeń:

 

 • interesuje się przyrodą,
 • propaguje postawę i zachowania ekologiczne,
 • odczuwa potrzebę kontaktu z przyrodą,
 • potrafi chronić środowisko,
 • wie, co to znaczy zdrowy styl życia i stosuje się do niego,
 • potrafi doskonalić własną sprawność fizyczną,
 • potrafi analizować przyczyny zakłóceń stanu zdrowia człowieka
  i częściowo je diagnozować,
 • zna środki uzależniające i ich negatywny wpływ na zdrowie i los człowieka,
 • potrafi przyjąć postawę asertywną w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu,
 • wie jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

 

 1. W społeczności lokalnej nie jestem sam

 

Uczeń:

 

 • potrafi zlokalizować urzędy użyteczności publicznej,
 • rozumie, na czym polega współpraca z różnymi instytucjami.

 

 1. Umiem korzystać z różnych nośników informacji

 

Uczeń:

 

 • rozumie treść poznawanych informacji, dokonuje ich selekcji
  i rejestracji,
 • umie we właściwej formie przekazać istotne treści,
 • potrafi samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji,
 • umie świadomie i odpowiedzialnie korzystać ze środków masowej komunikacji,
 • potrafi organizować pracę własną.

 

 1. Aktywnie uczestniczę w kulturze

 

Uczeń:

 

 • zna podstawowe zasady dobrego wychowania,
 • potrafi dostosować swoje zachowanie do sytuacji i miejsca,
 • umie okazać szacunek innym ludziom,
 • wie, kiedy powinien ubrać się odświętnie,
 • potrafi ocenić swoje zachowanie,
 • umie odpowiednio korzystać z osiągnięć kultury,
 • potrafi krytycznie ocenić swoje zachowanie,
 • rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań, uczestniczy w kółkach pozalekcyjnych,
 • korzysta z możliwości poszerzania kompetencji czytelniczych poprzez udział w kółkach czytelniczych, akcjach oraz projektach mających na celu promocję czytelnictwa.

 

 1. Umiem żyć z innymi i dla innych

 

Uczeń:

 

 • potrafi aktywnie i empatycznie słuchać innych,
 • potrafi formułować komunikat „ja”,
 • umie współpracować w grupie, klasie, szkole,
 • umie ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje.

 

 

 

VII. Formy realizacji

 

 

 1. Nasza miejscowość w Polsce i Europie

 

Przeszłość historyczna

 

 • Gromadzenie pamiątek rodzinnych.
 • Wycieczki szlakiem lokalnych wydarzeń historycznych.
 • Spotkania z ludźmi zasłużonymi dla ojczyzny, regionu.

 

 

Kultura regionu

 

 • Spotkania, warsztaty z twórcami kultury.
 • Wyjazdy do muzeum etnograficznego, skansenów.
 • Odtwarzanie zwyczajów, tradycji lokalnych (inscenizacje, przedstawienia teatralne, spotkania środowiskowe) i przedmiotów rękodzieła.
 • Utrwalanie zabytków kultury materialnej w pracach fotograficznych, filmowych, plastycznych.
 • Utrwalanie zabytków kultury duchowej poprzez gromadzenie zbiorów przyśpiewek, powiedzeń, porzekadeł, przysłów, gwary, legend, poezji ludowej.

 

 

Wychowanie patriotyczne

 

 • Wykonywanie prac plastyczno -technicznych przedstawiających lokalne i narodowe symbole.
 • Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych związanych ze świętami narodowymi.
 • Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej połączone ze składaniem kwiatów i zapalaniem zniczy.

 

Nasz region w Polsce i Europie

 

 • Ćwiczenia z mapą, planem podczas różnych zajęć edukacyjnych.
 • Wycieczki krajoznawcze (piesze i rowerowe) po najbliższej okolicy.
 • Organizowanie plenerów malarskich i fotograficznych na terenie wsi, regionu.
 • Współpraca z wyspecjalizowanymi oddziałami Urzędu Gminy.
 • Udział w konkursach (szkolne, gminne, wojewódzkie, ogólnopolskie).

 

Mieszkaniec Mogielnicy, Podkarpacia, Polski i Europy

 

 • W toku edukacji poznaje wartości uniwersalne, swoje podstawowe prawa, wzorce moralne, języki obce.
 • Korzysta z dostępnych środków informacji na terenie szkoły i wsi.
 • Rozwija swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Odtwarzanie rodzinnych tradycji świątecznych i porównywanie ich ze zwyczajami europejskimi.

 

 1. Mój dom moja rodzina

 

 • Zaznajamianie uczniów z Deklaracją Praw Dziecka
 • Kształcenie umiejętności okazywania i odczytywania uczuć.
 • Zapoznawanie uczniów z regułami i zasadami obowiązującymi w relacjach z rodziną.
 • Kształcenie umiejętności słuchania i rozmawiania.
 • Kształcenie umiejętności kultywowania tradycji rodzinnych.

 

 1. Żyję zdrowo i bezpiecznie

 

 • Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko.
 • Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy.
 • Włączenie się do akcji ” Sprzątanie świata “.
 • Organizowanie różnego typu wycieczek krajoznawczych.
 • Udział w konkursach plastycznych i wiedzowych propagujących zdrowy styl życia.
 • Udział uczniów w zajęciach na pływalni, w pieszych i rowerowych rajdach.
 • Spotkania z higienistką i szkolną na temat najczęściej spotykanych chorób.
 • Projekcje filmów i pogadanki na temat wpływu środków uzależniających na zdrowie i los człowieka.
 • Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Realizacja programów profilaktycznych.
 • Organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia.
 • Pokaz i ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

 1. W społeczności lokalnej nie jestem sam

 

 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 • Organizowanie spotkań z policjantem i Ochotniczą Strażą Pożarną.
 • Uzyskiwanie środków pomocy dla osób w trudnej sytuacji życiowej, materialnej poprzez akcje charytatywne.
 • Włączanie uczniów w działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Umiem korzystać z różnych nośników informacji

 

 • Ustawiczne doskonalenie techniki czytania, w tym czytania ze zrozumieniem.
 • Ćwiczenia kształcące umiejętność rejestrowania najistotniejszych treści w różnych formach.
 • Wskazywanie możliwości różnorodnego zapisu tych samych treści (przekład intersemiotyczny, opracowanie słuchowisk, inscenizacji, prezentacji komputerowych, tworzenie reklam, komiksów, scenografii, nagrywanie kamerą wideo itp.)
 • Kształcenie umiejętności odróżniania fikcji od faktów, rozumienia języka mediów.
 • Systematyczne wykorzystywanie w pracy lekcyjnej różnych źródeł informacji.
 • Uczenie umiejętności posługiwania się podstawowymi urządzeniami medialnymi.
 • Organizowanie lekcji bibliotecznych i konkursów czytelniczych (klasowych i szkolnych).
 • Zadawanie prac długofalowych, wymagających gromadzenia materiałów (teczki tematyczne) i samodzielnego korzystania z różnych źródeł

 

 1. Aktywnie uczestniczę w kulturze

 

 • Kształcenie nawyków i manier zgodnych z zasadami dobrych obyczajów (tworzenie klasowych i szkolnych kodeksów dobrych obyczajów).
 • Bierze udział w wyjazdach do kina, teatru, muzeum, filharmonii.
 • Bierze udział w spotkaniach z ludźmi szczególnie związanymi
  z przeszłością naszego regionu, z ludźmi reprezentującymi różne zawody i środowiska.
 • Uczestniczy w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

 

 1. Umiem żyć z innymi i dla innych

 

 • Wskazywanie autorytetów poznawanie ich drogi życiowej.
 • Spotkania z ludźmi, którzy osiągnęli sukces.
 • Poznawanie swoich mocnych stron.
 • Organizowanie kół umożliwiających rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Moje hobby – prezentacja na forum klasy i szkoły.
 • Udział w warsztatach asertywności. Kształtowanie postaw asertywnych
 • Uświadamianie uczniom co to jest odpowiedzialność i jak powinien zachowywać się odpowiedzialny uczeń.
 • Umożliwienie udziału uczniom w ustalaniu ocen z zachowania, oceny z przedmiotu.
 • Powierzanie zadań (funkcji) w klasie, szkole i ich ocena.
 • Udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły.
 • Udział w apelach szkolnych, imprezach klasowych, środowiskowych, konkursach artystycznych i wiedzowych.

 

VIII. Zasady współpracy wychowawczej

szkoły z rodzicami

 

 

 1. Rodzice i szkoła są instytucjami spełniającymi funkcje wychowawcze, przy czym szkoła pełni rolę wspomagającą wobec rodziców.

 

 1. Do realizacji celów wychowawczych musi zaistnieć współpraca i spójność postępowania.

 

 1. Rodzice są potrzebni szkole z następujących względów:

 

 1. wspólnym celem jest dobro dziecka,
 2. szkoła dopełnia działania domu,
 3. profilaktyka musi także obejmować działania rodziny,
 4. szkoła może pomóc rodzicom w kłopotach wychowawczych,
 5. rodzice mogą pomóc szkole w działaniach organizacyjnych,
 6. opinie rodziców o szkole i ich oczekiwania to ważne informacje o planowaniu pracy i poprawie jej jakości,
 7. rodzice mają prawo do rzetelnej informacji o dziecku,
 8. można korzystać z wiedzy i umiejętności rodziców – fachowców,
 9. rodzice płacą podatki i są głównymi klientami szkoły.

 

 1. Rodzice reprezentowani są w szkole przez następujące organy:

 

 1. Radę Rodziców
 2. Radę Szkoły

 

 1. Współpraca z rodzicami rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dziecka do szkoły i może mieć formę poniżej wymienionych działań:

 

 1. udział rodziców w opracowywaniu rocznego planu wychowawczego szkoły i jego opiniowaniu,
 2. opiniowanie przez rodziców budżetu szkoły,
 3. spotkania organizacyjne na początku roku szkolnego (informacje
  o organizacji roku szkolnego i planach szkoły),
 4. spotkania klasowe (informacje o uczniach – 3 razy w roku),
 5. wspólne działania w sprawach remontowych, budowlanych (praca na rzecz szkoły),
 6. rozpoznawanie oczekiwań rodziców (ankieta),
 7. prowadzenie pedagogizacji rodziców z uwzględnieniem ich oczekiwań,
 8. wykorzystywanie rodziców – ekspertów (fachowców),
 9. przekazywanie informacji o dziecku,
 10. indywidualne spotkania z rodzicami,
 11. spotkania z rodzicami przed wizytacją,
 12. pomoc trójek klasowych przy organizowaniu imprez środowiskowych
  i szkolnych zawartych w kalendarzu imprez,
 13. zapraszanie rodziców na imprezy szkolne,
 14. listy pochwalne i gratulacyjne do rodziców,
 15. prowadzenie lekcji otwartych,
 16. udział przedstawicieli rodziców w konkursie na dyrektora szkoły,
 17. podstawowe informacje dla rodziców na korytarzu szkolnym dotyczące: organizacji roku szkolnego, planu lekcji, działalności kółek i organizacji szkolnych, organizowanych imprez szkolnych i pozaszkolnych, terminach wywiadówek, lekcji otwartych,
 18. pomoc socjalna rodzicom,
 19. służenie literaturą pedagogiczno – psychologiczną,
 20. przekazywanie informacji pisemnych (kart ocen), wpisy bieżące w zeszycie,
 21. pomoc rodziców w organizacji wyjazdów, wycieczek, akcji, projektów
  i pikników środowiskowych.

 

 1. Zasady współpracy:

 

 • rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu a udzielanych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela, na karcie ocen, w zeszycie uwag,

 

 • partnerstwo we współdziałaniu: wspólne szukanie przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych mające na celu dobro dziecka poprzez: rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka (wywiad środowiskowy), rozmowy z rodzicami i opiekunami, udzielanie informacji o instytucjach wspomagających szkołę i rodziców w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, specjalistyczne placówki zdrowotne, Poradnia Uzależnień).

 

 • otwartość szkoły na środowisko lokalne wyrażające się w:

 

 1. przybliżaniu pracy szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezy środowiskowe, zapraszanie na uroczystości, prezentacja prac dzieci podczas zebrań z rodzicami,
 2. współpracy z samorządem lokalnym.

 

 • poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka
  i jego rodziny, wyrażająca się w:

 

 1. tajności obrad Rady Pedagogicznej,
 2. tajność korespondencji,
 3. właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami,

 

 • wzajemny szacunek i tolerancja:

 

 1. docenianie starań i pracy szkoły oraz rodziców,
 2. uznanie prawa do błędów (szkoły i rodziców),
 3. słuchanie i reagowanie na słuszne opinie i postulaty rodziców,
 4. kultura słowa i bycia we wzajemnych kontaktach,
 5. wywiązywanie się z umów.

 

 

IX. Zwyczaje i obyczaje szkolne

 

 

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy posiada własny ceremoniał szkolny. Związany jest z funkcjonowaniem szkoły w określonych uroczystościach
i imprezach:

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 1. Pasowanie na ucznia klasy I

 

 1. Pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej

 

 1. Święta narodowe – uroczyste akademie środowiskowe lub apele

 

 1. Święto Patrona

 

 1. Andrzejkowe wróżby

 

 1. Mikołaj w szkole

 

 1. Wigilia szkolna

 

 1. Spotkanie kolędnicze – impreza środowiskowa

 

 1. Zabawy noworoczne

 

 1. Dzień Babci i Dziadzia

 

 1. Walentynki

 

 1. Powitanie wiosny

 

 1. Święto Dziewczyny i Chłopaka

 

 1. Dzień Matki i Ojca

 

 1. Dzień Dziecka

 

 1. Akademia Młodych Noblistów

 

 1. Dzień Sportu

 

 1. Piknik rodzinny

 

 1. Pożegnanie absolwentów szkoły

 

 1. Zakończenie roku szkolnego

 

 

Wyżej wymienione uroczystości i imprezy odbywają się według scenariusza przedstawionego przez osobę odpowiedzialną w danym roku szkolnym za jej przeprowadzenie i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

 1. Powinności wychowawcze będące wymiarem

pracy edukacyjnej każdego nauczyciela

 

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, winni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

 

 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

 

 1. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy dobra i piękna w świecie,

 

 1. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak całej edukacji na danym etapie,

 

 1. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego
  z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych,

 

 1. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla wspólnego miejsca na świecie,

 

 1. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 2. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 3. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych
  i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 4. Ewaluacja programu

 

1.Ankieta dla rodzica

2.Ankieta dla ucznia

3.Ankieta dla nauczyciela

4.Analiza dokumentacji z prac zespołów nauczycielskich

5.Obserwacja dyrektora szkoły

6.Monitorowanie osiągnięć uczniów

Powiązane wpisy

Kopa Widget Ads